β-Pineen pure

Aantal
Product
Prijs
Details
250 ml
€25,55 Excl. btw
€30,92 Incl. btw
Artikelcode7106.1
Bezorging3-4 dagen
Informatie

Empirical formula C10H16
Molar mass (M) 136,24 g/mol
Density (D) ca. 0,87
Boiling point (bp) ca. 165 °C
Flash point (flp)36 °C • Melting point (mp)-61 °C
ADR 3 III • WGK 3
CAS No.[18172-67-3]
EG-Nr. 204-872-5 • UN-Nr. 2319

Hazard symbolHazard symbolHazard symbolHazard symbol