Barnsteenzuur ≥99 %, extra pure

Aantal
Product
Prijs
Details
250 g
€28,35 Excl. btw
€34,30 Incl. btw
Artikelcode8268.1
Bezorging3 - 4 dagen
1 Kg
€61,05 Excl. btw
€73,87 Incl. btw
Artikelcode8268.2
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C4H6O4
Molar mass (M) 118,09 g/mol
Density (D) 1,55
Boiling point (bp) 235 °C
Flash point (flp)206 °C • Melting point (mp)185-191 °C
Solubility 58 g/l (H2O, 20 °C)
WGK 1
CAS No.[110-15-6]
EG-Nr. 203-740-4

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.