Dimethylformamide (DMF) 99,5+%, puur

Staffelkorting
 • Koop 2 voor €8,55 per stuk en bespaar 5%
Aantal
Product
Prijs
Details
1 L
€9,00 Excl. btw
€10,89 Incl. btw
Variant1 L
CAS68-12-2
ArtikelcodeDMF34.1
Bezorging1 werkdag
5 L
€31,80 Excl. btw
€38,48 Incl. btw
Variant5 L
CAS68-12-2
ArtikelcodeDMF34.2
Bezorging1 werkdag
20 L
€95,50 Excl. btw
€115,56 Incl. btw
Variant20 L
CAS68-12-2
ArtikelcodeDMF34.3
Bezorging1 werkdag
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Staffelkorting
 • Bestel 2 en bespaar 5%
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Dimethylformamide (DMF), meer bepaald N, N-dimethylformamide, is een amide van mierenzuur. DMF wordt gebruikt als een polair, aprotisch, organisch oplosmiddel.

Het gebruik als oplosmiddel voor polyacrylonitril, waardoor het als synthetische vezel kon worden gebruikt (Orlon, Dralon et al.), Werd in 1941 ontdekt door Herbert Rein bij IG Farben en in 1944 onafhankelijk bij DuPont in de VS.

-Chemische eigenschappen

Het amide wordt afgebroken tot dimethylamine en koolmonoxide bij blootstelling aan licht en hitte. Oplossingen in water zijn bestand tegen hydrolyse. Toevoegingen van zuren of basen katalyseren de ontleding tot mierenzuur en dimethylamine. Als oplosmiddel is de verbinding voor een aantal stoffen niet inert. Heftige reacties treden op met stoffen als natriumhydride, natriumtetrahydroboraat, lithiumazide, natrium, thionylchloride en triethylaluminium. Het reageert ook met gehalogeneerde koolwaterstoffen, zoals koolstoftetrachloride.

- Gebruik

 • DMF wordt gebruikt als oplosmiddel voor een groot aantal vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, voor polymeren zoals polyacrylonitril, PVC, polyamiden, polyurethanen, epoxyharsen en voor cellulose en zijn derivaten.
 • DMF dient als katalysator bij de productie van zuurchloriden uit carbonzuren en oxalylchloride.
  Omdat DMF polair aprotisch is, wordt het vaak gebruikt als oplosmiddel in het laboratorium voor reacties met polaire overgangstoestanden. In het geval van nucleofiele substituties, b.v. B. drastische snelheidsverhogingen van methanol worden geregistreerd.
 • In de chemische technologie wordt DMF gebruikt als extractiemiddel om benzeen, ethyn en 1,3-butadieen te scheiden.
 • DMF is een additief voor kerosine, het dient als katalysator voor de verbranding ervan
 • DMF is een tussenproduct bij de synthese van acetalen, aldehyden, carbonzuuresters en nitrilen
 • Het Vilsmeier-Haack-reagens, dat wordt gebruikt voor de formylering van aromaten en de chlorering van carbonzuren, kan worden geproduceerd uit DMF en fosforoxychloride.
 • DMF wordt gebruikt als reagens voor de synthese van aldehyden via Bouveault aldehyde synthese.
 • DMF-d7 wordt gebruikt als oplosmiddel bij NMR-spectroscopie.

Technische eigenschappen

DMF, DMFA, Formic acid dimethylamide

Empirical formula C3H7NO
Molar mass (M) 73,10 g/mol
Density (D) 0,95 g/cm³
Boiling point (bp) 153 °C
Flash point (flp) 57,5 °C
Melting point (mp) -61 °C
ADR 3 III
WGK 2
CAS No. [68-12-2]
EG-Nr. 200-679-5
UN-Nr. 2265

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H226 Ontvlambare vloeistof en damp
H312+H332 Schadelijk bij contact met de huid en bij inademing
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H360D Kan het ongeboren kind schaden


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.