Calciumhypochloriet ≥65 %, granulated

Aantal
Product
Prijs
Details
500 g
€25,55 Excl. btw
€30,92 Incl. btw
Artikelcode5164.1
Bezorging3 - 4 dagen
1 Kg
€37,40 Excl. btw
€45,25 Incl. btw
Artikelcode5164.3
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 Kg
€71,80 Excl. btw
€86,88 Incl. btw
Artikelcode5164.2
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula CaCl2O2
Molar mass (M) 142,99 g/mol
Dichtheid 2,35
Oplosbaarheid: 200 g/l (H2O, 20 °C)
ADR 5.1 II • WGK 3
CAS No.[7778-54-3]
EG-Nr. 231-908-7 • UN-Nr. 1748

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H272 Kan brand bevorderen; oxiderend
H302 Schadelijk bij inslikken
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen


Veiligheidsaanbevelingen

Voorzorgsmaatregelen - preventie
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.
Voorzorgsmaatregelen - reactie
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk
uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P370+P378 In geval van brand: blussen met zand - nooit water gebruiken.


Aanvullende gevareninformatie
EUH031 Vormt giftig gas in contact met zuren.