Calciumhypochloriet 65%

Staffelkorting
  • Koop 2 voor €9,26 per stuk en bespaar 5%
  • Koop 6 voor €8,78 per stuk en bespaar 10%
Aantal
Product
Prijs
Details
500 g
€9,75 Excl. btw
€11,80 Incl. btw
Variant500 g
CAS 7778-54-3
ArtikelcodeCHC34.1
Bezorging1 werkdag
1 Kg
€15,00 Excl. btw
€18,15 Incl. btw
Variant1 Kg
CAS 7778-54-3
ArtikelcodeCHC34.1
Bezorging1 werkdag
2.5 Kg
€32,50 Excl. btw
€39,33 Incl. btw
Variant2.5 Kg
CAS 7778-54-3
ArtikelcodeCHC34.3
Bezorging1 werkdag
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Staffelkorting
  • Bestel 2 en bespaar 5%
  • Bestel 6 en bespaar 10%
Product informatie
Technische specificaties
Accessoires
Informatie

Calciumhypochloriet is het calciumzout van hypochloorzuur met de chemische formule Ca(OCl)2. Het moet worden onderscheiden van de zogenaamde gechloreerde kalk, die een technisch mengsel is van calciumchloride, calciumhypochloriet en calciumhydroxide als gevolg van het fabricageproces.

Calciumhypochloriet is een wit poeder of granulaat dat ruikt naar hypochloorzuur en chloor. Het is matig oplosbaar in water; geconcentreerde oplossingen zijn groenachtig geel van kleur. Met zuren, zelfs van de kooldioxide in de lucht, waarvan een heel klein deel wordt omgezet in koolzuur in waterige oplossingen naar chloor.

-gebruik

In de technologie worden chloorkalk en calciumhypochloriet gebruikt als bleekmiddel voor cellulose, papier en textiel, maar om milieuredenen worden ze vervangen door andere chloorvrije bleekprocessen. Calciumhypochloriet wordt ook gebruikt voor de productie van chloroform, voor het bleken van schellak en voor de extractie van kobalt voor de scheiding van andere metalen. Het wordt ook gebruikt voor waterbehandeling in zwembaden voor openbare en particuliere zwembaden voor desinfectie.

In de militaire sector wordt technisch calciumhypochloriet zowel in een waterige oplossing van ongeveer 10% als in de vorm van een water-in-olie-emulsie met tetrachloorethyleen gebruikt voor de ontsmetting van chemische en biologische oorlogsmiddelen en wordt aangeduid met de NAVO-afkorting C8 .

-veiligheidsinstructies

Calciumhypochloriet is schadelijk voor de gezondheid en moet op een koele en droge plaats worden bewaard, aangezien het de neiging heeft om te ontbinden en zichzelf op te warmen. Oxideerbare stoffen en zuren moeten uit de buurt worden gehouden.

-Technische informatie:

Empirical formula CaCl2O2
Molar mass (M) 142,99 g/mol
Dichtheid 2,35
Oplosbaarheid: 200 g/l (H2O, 20 °C)
ADR 5.1 II • WGK 3
CAS No.[7778-54-3]
EG-Nr. 231-908-7 • UN-Nr. 1748

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H272 Kan brand bevorderen; oxiderend
H302 Schadelijk bij inslikken
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen


Veiligheidsaanbevelingen

Voorzorgsmaatregelen - preventie
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.
Voorzorgsmaatregelen - reactie
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk
uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P370+P378 In geval van brand: blussen met zand - nooit water gebruiken.


Aanvullende gevareninformatie
EUH031 Vormt giftig gas in contact met zuren.

%%%%%

 

 
 
MSDS Calciumhypochloriet (NL)
MSDS Calciumhypochlorid (DE)
MSDS Calcium hypochlorite (EN)
MSDS Hypochloriet de calcium (FR)
MSDS Hipoclorito de calcio (ES)

MSDS Ipoclorito di calcio (IT)