Calciumnitraat tetrahydraat ≥98 %, extra pure

Aantal
Product
Prijs
Details
500 g
€16,55 Excl. btw
€20,03 Incl. btw
ArtikelcodeX886.1
Bezorging3 - 4 dagen
1 Kg
€20,85 Excl. btw
€25,23 Incl. btw
ArtikelcodeX886.2
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 Kg
€34,15 Excl. btw
€41,32 Incl. btw
ArtikelcodeX886.4
Bezorging3 - 4 dagen
5 Kg
€56,75 Excl. btw
€68,67 Incl. btw
ArtikelcodeX886.3
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula Ca(NO3)2 · 4 H2O
Molar mass (M) 236,15 g/mol
Dichtheid 1,82
Oplosbaarheid: 1470 g/l (H2O, 0 °C)
ADR 5.1 III • WGK 1
CAS No.[13477-34-4]
EG-Nr. 233-332-1 • UN-Nr. 1454

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H302 Schadelijk bij inslikken
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P313 Een arts raadplegen.