Chloorbenzeen ≥99,5 %, for synthesis

Aantal
Product
Prijs
Details
100 ml
€15,30 Excl. btw
€18,51 Incl. btw
ArtikelcodeKK01.1
Bezorging3 - 4 dagen
500 ml
€27,30 Excl. btw
€33,03 Incl. btw
ArtikelcodeKK01.1
Bezorging3 - 4 dagen
1 L
€38,45 Excl. btw
€46,52 Incl. btw
ArtikelcodeKK01.3
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C6H5Cl
Molar mass (M) 112,56 g/mol
Density (D) 1,11
Boiling point (bp) 132 °C
Flash point (flp)27 °C • Melting point (mp)-45 °C
ADR 3 III • WGK 2
CAS No.[108-90-7]
EG-Nr. 203-628-5 • UN-Nr. 1134

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P210 Verwijderd houden van warmte. Niet roken.
P280 Beschermende handschoenen/oog­bescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk
uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P304+P340 NA INADEMING: in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die
het ademen vergemakkelijkt.
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.