Chloroform 99,98% p.a.

Staffelkorting
 • Koop 2 voor €9,03 per stuk en bespaar 5%
 • Koop 6 voor €8,55 per stuk en bespaar 10%
Aantal
Product
Prijs
Details
100ml
€9,50 Excl. btw
€11,50 Incl. btw
Variant100ml
CAS67-66-3
NoteAlleen voor professioneel gebruik / Eindgebruikersverklaring verreist
ArtikelcodeCHL34.1
Bezorging1 werkdag
500ml
€13,20 Excl. btw
€15,97 Incl. btw
Variant500ml
CAS67-66-3
NoteAlleen voor professioneel gebruik / Eindgebruikersverklaring verreist
ArtikelcodeCHL34.2
Bezorging1 werkdag
1 L
€20,10 Excl. btw
€24,32 Incl. btw
Variant1 L
CAS67-66-3
NoteAlleen voor professioneel gebruik / Eindgebruikersverklaring verreist
ArtikelcodeCHL34.3
Bezorging1 werkdag
5 L
€84,40 Excl. btw
€102,12 Incl. btw
Variant5 L
CAS67-66-3
NoteAlleen voor professioneel gebruik / Eindgebruikersverklaring verreist
ArtikelcodeCHL34.4
Bezorging1 werkdag
10 L
€128,00 Excl. btw
€154,88 Incl. btw
Variant10 L
CAS67-66-3
NoteAlleen voor professioneel gebruik / Eindgebruikersverklaring verreist
ArtikelcodeCHL34.4
Bezorging1 werkdag
20 L
€190,20 Excl. btw
€230,14 Incl. btw
Variant20 L
CAS67-66-3
NoteUitsluitend voor professioneel gebruik / Eindgebruikersverklaring verreist
ArtikelcodeCHL34.5
Bezorging1 werkdag
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Staffelkorting
 • Bestel 2 en bespaar 5%
 • Bestel 6 en bespaar 10%
Product informatie
Technische specificaties
Accessoires
Informatie

Chloroform of trichloormethaan is een organochloorchemische verbinding met de molecuulformule CHCl3.

Vaak gebruikt als oplosmiddel, wordt chloroform nu meestal vervangen door dichloormethaan, dat vergelijkbare eigenschappen heeft maar minder giftig is. Chloroform werd ooit gebruikt als verdovingsmiddel in operatiekamers en als conserveermiddel voor vlees.

Chloroform is een zeer vluchtige vloeistof. Chloroformdampen vormen echter geen explosieve mengsels met lucht.

Chloroform is een uitstekend oplosmiddel voor veel organische materialen zoals vetten, oliën, harsen, was enz. Het is volledig mengbaar met veel organische oplosmiddelen en lost jodium en zwavel op.

Chloroform vormt veel azeotrope mengsels met andere vloeistoffen zoals aceton, ethanol, water en methanol.

-Chloroform in fictie

In verschillende fictiewerken wordt chloroform vaak door criminelen gebruikt om hun slachtoffers in slaap te brengen. Gebruik zoals beschreven is niet geloofwaardig. In de eerste plaats omdat het enkele minuten, en niet een paar seconden, duurt voordat chloroform in werking treedt, waardoor de aangevallen persoon in theorie tijd heeft om te worstelen of om hulp te roepen. Bovendien is het effect niet blijvend. De anesthesisten die het gebruikten, moesten de dosis regelmatig vernieuwen om hun patiënt bewusteloos te houden.

Geruchten over criminelen die hun slachtoffers laten inslapen met chloroform verborgen in een parfumflesje dat ze op hun doelwit hebben gespoten, hebben niet meer krediet. Chloroform is een veel te vluchtig gas om zo geconcentreerd in de lucht te blijven dat iemand flauwvalt.

-Technische informatie

Empirical formula CHCl3
Molar mass (M) 119,38 g/mol
Density (D) ca. 1,48
Boiling point (bp) 62 °C
Melting point (mp)-63 °C
Solubility 8,2 g/l (H2O, 20 °C)
ADR 6.1 III • WGK 3
CAS No.[67-66-3]
EG-Nr. 200-663-8 • UN-Nr. 1888

$$$$$

Gevarenaanduidingen

 • H302 Schadelijk bij inslikken
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • H331 Giftig bij inademing
 • H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker
 • H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden
 • H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling

Veiligheidsaanbevelingen

 • P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
 • P260 Nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

Voorzorgsmaatregelen - reactie

 • P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
 • P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

%%%%%

Spec Chloroform 99,8% p.a.