Chroom(III)chloride hexahydraat ≥97 %, p.a.

Aantal
Product
Prijs
Details
100 g
€19,10 Excl. btw
€23,11 Incl. btw
Artikelcode9832.1
Bezorging3 - 4 dagen
500 g
€48,15 Excl. btw
€58,26 Incl. btw
Artikelcode9832.2
Bezorging3 - 4 dagen
1 Kg
€77,15 Excl. btw
€93,35 Incl. btw
Artikelcode9832.3
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula CrCl3 · 6 H2O
Molar mass (M) 266,45 g/mol
Density (D) 1,76
Solubility 58 g/l (H2O, 25 °C)
ADR 9 III • WGK 2
CAS No.[10060-12-5]
EG-Nr. 233-038-3 • UN-Nr. 3077

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H290 Kan bijtend zijn voor metalen
H302 Schadelijk bij inslikken
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.