Decaanzuur ≥98 %, for synthesis

Aantal
Product
Prijs
Details
100 g
€22,35 Excl. btw
€27,04 Incl. btw
Artikelcode8797.1
Bezorging3 - 4 dagen
500 g
€51,48 Excl. btw
€62,29 Incl. btw
Artikelcode8797.3
Bezorging3 - 4 dagen
1 Kg
€87,50 Excl. btw
€105,88 Incl. btw
Artikelcode8797.2
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C10H20O2
Molar mass (M) 172,27 g/mol
Density (D) 0,89
Boiling point (bp) 270 °C
Flash point (flp)148 °C • Melting point (mp)31 °C
Solubility 0,15 g/l (H2O, 20 °C)
Storage temp.: +4 °C
WGK 1
CAS No.[334-48-5]
EG-Nr. 206-376-4

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.