Heptaan

Staffelkorting
  • Koop 2 voor €5,65 per stuk en bespaar 5%
  • Koop 6 voor €5,36 per stuk en bespaar 10%
Aantal
Product
Prijs
Details
1L
€5,95 Excl. btw
€7,20 Incl. btw
Variant1L
ArtikelcodeHP9032.1
Bezorging1 werkdag
5L
€19,70 Excl. btw
€23,84 Incl. btw
Variant5L
ArtikelcodeHP9032.2
Bezorging1 werkdag
20L
€61,20 Excl. btw
€74,05 Incl. btw
Variant20L
ArtikelcodeHP9032.3
Bezorging1 werkdag
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Staffelkorting
  • Bestel 2 en bespaar 5%
  • Bestel 6 en bespaar 10%
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Heptaan is een kettingachtige koolwaterstof uit de alkaangroep met de empirische formule C7H16. Het is de onvertakte vertegenwoordiger van de negen heptaanisomeren. Heptaan is brandbaar en gevaarlijk voor water (WGK 2).

Heptaan wordt gebruikt als een niet-polair oplosmiddel bij organische synthese. Omdat de verbinding zeer gemakkelijk klopt, wordt deze gebruikt met het octaangetal "RON = 0" als een van de twee vergelijkingsbrandstoffen naast het klopvaste isooctaan ("RON = 100") voor het bepalen van het octaangetal.

n-heptaan is het hoofdbestanddeel van sommige opstartsprays.

Technische gegevens:

Empirical formula C7H16
Molar mass (M) 100,21 g/mol
Density (D) 0,71
Boiling point (bp) 94-100 °C
Flash point (flp)-4 °C
ADR 3 II • WGK 3
UN-Nr. 1206

$$$$$

  • Gevarenaanduidingen

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

  • Voorzorgsmaatregelen - preventie

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur. Niet roken.
P273 Voorkom lozing in het milieu.

  • Voorzorgsmaatregelen - reactie

P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P304+P340 NA INADEMING: in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die
het ademen vergemakkelijkt.
P331 GEEN braken opwekken.

  • Voorzorgsmaatregelen - opslag

P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.