Decahydronaftaleen ≥98 %, for synthesis

Aantal
Product
Prijs
Details
1 L
€35,25 Excl. btw
€42,65 Incl. btw
Artikelcode4438.1
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 L
€63,20 Excl. btw
€76,47 Incl. btw
Artikelcode4438.3
Bezorging3 - 4 dagen
5 L
€109,40 Excl. btw
€132,37 Incl. btw
Artikelcode4438.4
Bezorging3 - 4 dagen
10 L
€205,20 Excl. btw
€248,29 Incl. btw
Artikelcode4438.2
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Identificatie van de stof Decahydronaftaleen
Artikelnummer 4438
Registratienummer (REACH) 01-2119565127-37-xxxx
EG-nummer 202-046-9
CAS-nummer 91-17-8

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H226 Ontvlambare vloeistof en damp
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
H331 Giftig bij inademing
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk
uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.