DL-Menthol ≥99 %, synth.

Aantal
Product
Prijs
Details
100 g
€32,00 Excl. btw
€38,72 Incl. btw
Artikelcode8391.1
Bezorging3 - 4 dagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Hexahydrothymol

Empirical formula C10H20O
Molar mass (M) 156,3 g/mol
Density (D) 0,89 g/cm³
Boiling point (bp) 212 °C
Flash point (flp) 93 °C
Melting point (mp) 43 °C
WGK 1
CAS No. [89-78-1]
EG-Nr. 201-939-0

$$$$$

  • Gevarenaanduidingen

H315 Veroorzaakt huidirritatie
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie

  • Voorzorgsmaatregelen - preventie

P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.

  • Voorzorgsmaatregelen - reactie

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.