Ethanolamine ≥99,5 %, p.a.

Aantal
Product
Prijs
Details
500 ml
€25,15 Excl. btw
€30,43 Incl. btw
Artikelcode0342.1
Bezorging3 - 4 dagen
1 L
€36,30 Excl. btw
€43,92 Incl. btw
Artikelcode0342.2
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C2H7NO
Molar mass (M) 61,08 g/mol
Dichtheid ca. 1,02
Boiling point (bp) 171 °C
Flash point (flp)92-93 °C • Melting point (mp)10,5 °C
ADR 8 III • WGK 1
CAS No.[141-43-5]
EG-Nr. 205-483-3 • UN-Nr. 2491

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H302+H312+H332 Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.