Calciumchloride ≥96 %, dehydrated, granular material

Aantal
Product
Prijs
Details
500 g
€27,70 Excl. btw
€33,52 Incl. btw
ArtikelcodeCN92.1
SKUCN92.1
Bezorging3 - 4 dagen
1 Kg
€40,20 Excl. btw
€48,64 Incl. btw
ArtikelcodeCN92.2
SKUCN92.2
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 Kg
€82,10 Excl. btw
€99,34 Incl. btw
ArtikelcodeCN92.3
SKUCN92.3
Bezorging3 - 4 dagen
10 Kg
€216,50 Excl. btw
€261,97 Incl. btw
ArtikelcodeCN92.4
SKUCN92.4
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula CaCl2
Molar mass (M) 110,99 g/mol
Oplosbaarheid: 740 g/l (H2O, 20 °C)
WGK 1
CAS No.[10043-52-4]
EG-Nr. 233-140-8

Particle size: ~0.5-5 mm

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.