Ethyleendiamine ≥99,5 %, for synthesis

Aantal
Product
Prijs
Details
100 ml
€15,45 Excl. btw
€18,69 Incl. btw
Artikelcode4218.1
Bezorging3 - 4 dagen
500 ml
€19,75 Excl. btw
€23,90 Incl. btw
Artikelcode4218.2
Bezorging3 - 4 dagen
1 L
€29,85 Excl. btw
€36,12 Incl. btw
Artikelcode4218.3
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 L
€56,75 Excl. btw
€68,67 Incl. btw
Artikelcode4218.4
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C2H8N2
Molar mass (M) 60,10 g/mol
Dichtheid 0,90
Boiling point (bp) 116 °C
Flash point (flp)38 °C • Melting point (mp)11 °C
ADR 8 (3) II • WGK 2
CAS No.[107-15-3]
EG-Nr. 203-468-6 • UN-Nr. 1604

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H226 Ontvlambare vloeistof en damp
H302+H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing
H311 Giftig bij contact met de huid
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden
veroorzaken
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk
uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.