Ethyleenglycol ≥99 %, for synthesis

Aantal
Product
Prijs
Details
1 L
€26,20 Excl. btw
€31,70 Incl. btw
Artikelcode9516.1
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 L
€48,15 Excl. btw
€58,26 Incl. btw
Artikelcode9516.3
Bezorging3 - 4 dagen
5 L
€78,90 Excl. btw
€95,47 Incl. btw
Artikelcode9516.5
Bezorging3 - 4 dagen
10 L
€120,80 Excl. btw
€146,17 Incl. btw
Artikelcode9516.2
Bezorging3 - 4 dagen
25 L
€216,50 Excl. btw
€261,97 Incl. btw
Artikelcode9516.4
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C2H6O2
Molar mass (M) 62,07 g/mol
Dichtheid 1,11
Boiling point (bp) 197 °C
Flash point (flp)111 °C • Melting point (mp)-12,4 °C
Oplosbaarheid: 1000 g/l (H2O, 20 °C)
WGK 1
CAS No.[107-21-1]
EG-Nr. 203-473-3

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H302 Schadelijk bij inslikken
H373 Kan schade aan organen (nier) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (na inslikken)


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P260 Nevel/damp niet inademen.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.


Voorzorgsmaatregelen - reactie

P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.