Gallic acid ≥98 %, p.a., ACS, anhydrous

Aantal
Product
Prijs
Details
100 g
€53,10 Excl. btw
€64,25 Incl. btw
Artikelcode2699.1
Bezorging3 - 4 dagen
250 g
€95,45 Excl. btw
€115,49 Incl. btw
Artikelcode2699.2
Bezorging3 - 4 dagen
500 g
€151,35 Excl. btw
€183,13 Incl. btw
Artikelcode2699.3
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C7H6O5
Molar mass (M) 170,12 g/mol
Melting point (mp)251 °C
WGK 1
CAS No.[149-91-7]
EG-Nr. 205-749-9

$$$$$

  • Gevarenaanduidingen

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

  • Voorzorgsmaatregelen - preventie

P260 Stof niet inademen.

  • Voorzorgsmaatregelen - reactie

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.