Geraniol ≥90 %

Aantal
Product
Prijs
Details
25 ml
€18,05 Excl. btw
€21,84 Incl. btw
Artikelcode4988.1
Bezorging3 - 4 dagen
100 ml
€49,20 Excl. btw
€59,53 Incl. btw
Artikelcode4988.2
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C10H18O
Molar mass (M) 154,25 g/mol
Density (D) 0,889
Boiling point (bp) 229-230 °C
Flash point (flp)76 °C
Storage temp.: +4 °C
WGK 1
CAS No.[106-24-1]
EG-Nr. 203-377-1

$$$$$

  • Gevarenaanduidingen

H315 Veroorzaakt huidirritatie
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel

  • Voorzorgsmaatregelen - preventie

P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.

  • Voorzorgsmaatregelen - reactie

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een arts raadplegen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.