n-Heptane

Staffelkorting
  • Buy 2 for €26,32 each and save 5%
  • Buy 6 for €24,93 each and save 10%
Quantity
Product
Price
Details
1 L 95% pure
€27,70 Excl. tax
€33,52 Incl. tax
Variant1 L 95% pure
CAS142-82-5
Article codeHP9888.1
SKUHP9888.1
Delivery1 werkdag
5 L 95% pure
€79,01 Excl. tax
€95,61 Incl. tax
Variant5 L 95% pure
CAS142-82-5
Article codeHP9888.2
SKUHP9888.2
Delivery1 werkdag
20 L 95% pure
€249,64 Excl. tax
€302,06 Incl. tax
Variant20 L 95% pure
CAS142-82-5
Article codeHP9888.3
SKUHP9888.3
Delivery1 werkdag
100 ml 99% pure
€14,58 Excl. tax
€17,64 Incl. tax
Variant100 ml 99% pure
CAS142-82-5
Article codeHP9899.1
SKUHP9899.1
Delivery1 werkdag
500 ml 99% pure
€24,29 Excl. tax
€29,39 Incl. tax
Variant500 ml 99% pure
CAS142-82-5
Article codeHP9899.2
SKUHP9899.2
Delivery1 werkdag
1 L 99% pure
€32,16 Excl. tax
€38,92 Incl. tax
Variant1 L 99% pure
CAS142-82-5
Article codeHP9899.4
SKUHP9899.4
Delivery1 werkdag
5 L 99% pure
€131,51 Excl. tax
€159,13 Incl. tax
Variant5 L 99% pure
CAS142-82-5
Article codeHP9899.3
SKUHP9899.3
Delivery1 werkdag
Ordered before counting..., delivered tomorrow
All in cart
Staffelkorting
  • Buy 2 and save 5%
  • Buy 6 and save 10%
Product information
Technical specifications
Information

Methyl hexane, 1-Methyl hexane
Empirical formula C7H16
Molar mass (M) 100,20 g/mol
Density (D) 0,69 g/cm³
Boiling point (bp) 98,4 °C
Flash point (flp) -4 °C
Melting point (mp) -90,5 °C
ADR 3 II
WGK 2
CAS No. [142-82-5]
EG-Nr. 205-563-8
UN-Nr. 1206

$$$$$

  • Gevarenaanduidingen

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

  • Voorzorgsmaatregelen - preventie

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur. Niet roken.
P273 Voorkom lozing in het milieu.

  • Voorzorgsmaatregelen - reactie

P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P304+P340 NA INADEMING: in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die
het ademen vergemakkelijkt.
P331 GEEN braken opwekken.

  • Voorzorgsmaatregelen - opslag

P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.