1,4-Dithiothreitol (DTT) ≥99 %, p.a.

Aantal
Product
Prijs
Details
5 g
€61,05 Excl. btw
€73,87 Incl. btw
Artikelcode6908.1
SKU6908.1
Bezorging3 - 4 dagen
10 g
€90,70 Excl. btw
€109,75 Incl. btw
Artikelcode6908.3
SKU6908.3
Bezorging3 - 4 dagen
25 g
€211,50 Excl. btw
€255,92 Incl. btw
Artikelcode6908.2
SKU6908.2
Bezorging3 - 4 dagen
100 g
€625,45 Excl. btw
€756,79 Incl. btw
Artikelcode6908.4
SKU6908.4
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

DTT, Cleland's reagent, DL-threo-2,3-Dihydroxy-1,4-dithiobutane.

Empirical formula C4H10O2S2
Molar mass (M) 154,2 g/mol
Melting point (mp)38-44 °C
Solubility 1500 g/l (H2O, 20 °C)
Storage temp.: +4 °C
WGK 2
CAS No.[3483-12-3]
EG-Nr. 222-468-7

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H302 Schadelijk bij inslikken
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P260 Stof niet inademen.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.