2-Methoxyethanol ≥99 %, for synthesis

Aantal
Product
Prijs
Details
1 L
€43,85 Excl. btw
€53,06 Incl. btw
Artikelcode8892.1
SKU8892.1
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 L
€76,10 Excl. btw
€92,08 Incl. btw
Artikelcode8892.2
SKU8892.2
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Ethylene glycol monomethyl ether
Empirical formula C3H8O2
Molar mass (M) 76,10 g/mol
Density (D) 0,966 g/cm³
Boiling point (bp) 124,3 °C
Flash point (flp) 37 °C
Melting point (mp) -85,1 °C
ADR 3 III
WGK 2
CAS No. [109-86-4]
EG-Nr. 203-713-7
UN-Nr. 1188

$$$$$

  • Gevarenaanduidingen

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H302+H312+H332 Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.
H360FD Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden.

  • Voorzorgsmaatregelen - preventie

P210 Verwijderd houden van warmte. Niet roken.
P280 Beschermende handschoenen/oog­bescherming dragen.

  • Voorzorgsmaatregelen - reactie

P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk
uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.