Acetylthiocholinejodide ≥99%

Aantal
Product
Prijs
Details
1 g
€27,30 Excl. btw
€33,03 Incl. btw
Artikelcode4001.1
SKU4001.1
Bezorging3 - 4 dagen
5 g
€77,80 Excl. btw
€94,14 Incl. btw
Artikelcode4001.2
SKU4001.2
Bezorging3 - 4 dagen
10 g
€136,30 Excl. btw
€164,92 Incl. btw
Artikelcode4001.3
SKU4001.3
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

≥99 %, for biochemistry
Substrate
S-Acetylthiocholine iodide

Empirical formula C7H16NOSI
Molar mass (M) 289,18 g/mol
Melting point (mp)206-210 °C
Storage temp.: +4 °C
ADR 6.1 III • WGK 3
CAS No.[1866-15-5]
EG-Nr. 217-474-1 • UN-Nr. 2811

$$$$$

  • Gevarenaanduidingen

H301+H311 Giftig bij inslikken en bij contact met de huid
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

  • Voorzorgsmaatregelen - preventie

P261 Inademing van stof vermijden.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

  • Voorzorgsmaatregelen - reactie

P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.