Aluminiumchloride hexahydraat ≥95 %, Ph.Eur., USP

Aantal
Product
Prijs
Details
500 g
€30,50 Excl. btw
€36,91 Incl. btw
ArtikelcodeCP88.1
Bezorging3 - 4 dagen
1 Kg
€48,15 Excl. btw
€58,26 Incl. btw
ArtikelcodeCP88.2
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 Kg
€94,35 Excl. btw
€114,16 Incl. btw
ArtikelcodeCP88.3
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula AlCl3 · 6 H2O
Molar mass (M) 241,43 g/mol
Dichtheid ca. 2,4
Melting point (mp)ca. 100 °C
Oplosbaarheid: 1330 g/l (H2O, 20 °C)
WGK 1
CAS No.[7784-13-6]
EG-Nr. 231-208-1

$$$$$

Gevarenaanduidingen


H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie


P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
Voorzorgsmaatregelen - reactie


P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.