Chroom(III)nitraat nonahydraat ≥98 %, p.a.

Aantal
Product
Prijs
Details
100 g
€20,85 Excl. btw
€25,23 Incl. btw
Artikelcode8773.1
Bezorging3 - 4 dagen
500 g
€39,55 Excl. btw
€47,86 Incl. btw
Artikelcode8773.2
Bezorging3 - 4 dagen
1 Kg
€68,55 Excl. btw
€82,95 Incl. btw
Artikelcode8773.3
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula Cr(NO3)3 · 9 H2O
Molar mass (M) 400,14 g/mol
Density (D) 1,80
Boiling point (bp) 100 °C (dec.)
Melting point (mp)36-37 °C
Solubility 810 g/l (H2O, 20 °C)
ADR 5.1 III • WGK 2
CAS No.[7789-02-8]
EG-Nr. 236-921-1 • UN-Nr. 2720

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H272 Kan brand bevorderen; oxiderend.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P221 Vermenging met brandbare stoffen absoluut vermijden.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende
kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.