Cyclohexaan ≥99,9 %

Aantal
Product
Prijs
Details
2.5 L
€85,35 Excl. btw
€103,27 Incl. btw
Artikelcode7542.1
Bezorging3 - 4 dagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C6H12
Molar mass (M) 84,16 g/mol
Density (D) 0,78
Boiling point (bp) 81 °C
Flash point (flp)-18 °C • Melting point (mp)6 °C
Solubility 0,05 g/l (H2O, 20 °C)
ADR 3 II • WGK 2
CAS No.[110-82-7]
EG-Nr. 203-806-2 • UN-Nr. 1145

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P210 Verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur, hete oppervlakken. Niet roken.
P273 Voorkom lozing in het milieu.