Cyclohexanol ≥99 %, for synthesis

Aantal
Product
Prijs
Details
1 L
€32,00 Excl. btw
€38,72 Incl. btw
Artikelcode7756.1
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 L
€58,90 Excl. btw
€71,27 Incl. btw
Artikelcode7756.2
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C6H12O
Molar mass (M) 100,16 g/mol
Density (D) ca. 0,94
Boiling point (bp) ca. 160 °C
Flash point (flp)61 °C • Melting point (mp)24 °C
Solubility 56,7 g/l (H2O, 20 °C)
WGK 1
CAS No.[108-93-0]
EG-Nr. 203-630-6

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H302+H312+H332 Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.
Voorzorgsmaatregelen - reactie
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.