D(-)-Wijnsteenzuur ≥99 %, for biochemistry

Aantal
Product
Prijs
Details
25 g
€53,50 Excl. btw
€64,74 Incl. btw
Artikelcode5529.1
Bezorging3 - 4 dagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C4H6O6
Molar mass (M) 150,09 g/mol
Density (D) 1,8
Flash point (flp)210 °C • Melting point (mp)166-169 °C
Solubility 1394 g/l (H2O, 20 °C)
WGK 1
CAS No.[147-71-7]
EG-Nr. 205-695-6

$$$$$

  • Gevarenaanduidingen

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

  • Veiligheidsaanbevelingen

Voorzorgsmaatregelen - reactie
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.