Erythrosine B (C.I. 45430)

Aantal
Product
Prijs
Details
25 g
€48,80 Excl. btw
€59,05 Incl. btw
Artikelcode0331.1
Bezorging3 - 4 dagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

for microscopy
Tetraiodine fluorescein disodium salt, Iodine eosin, Erythrosine bluish, Acid red 51

Empirical formula C20H6I4Na2O5
Molar mass (M) 879,84 g/mol
Oplosbaarheid: 100 g/l (H2O, 20 °C)
WGK 2
CAS No.[16423-68-0]
EG-Nr. 240-474-8

Water-soluble plasma stain (0.5-2.0 %), used like eosin Y, e.g. for hematoxylin-eosin (H&E) staining.

Excitation maximum: 529 nm

Emission maximum: 554 nm

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H302 Schadelijk bij inslikken


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.