Ethanol ≥99,8 %, p.a.

Aantal
Product
Prijs
Details
1 L
€85,75 Excl. btw
€103,76 Incl. btw
Artikelcode9065.1
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 L
€172,20 Excl. btw
€208,36 Incl. btw
Artikelcode9065.2
Bezorging3 - 4 dagen
5 L
€302,50 Excl. btw
€366,03 Incl. btw
Artikelcode9065.5
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C2H6O
Molar mass (M) 46,07 g/mol
Dichtheid 0,79
Boiling point (bp) 78 °C
Flash point (flp)13 °C • Melting point (mp)-114,5 °C
ADR 3 II • WGK 1
CAS No.[64-17-5]
EG-Nr. 200-578-6 • UN-Nr. 1170

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.