Fenolftaleïne 1% in 90% ethanol

Staffelkorting
  • Koop 2 voor €8,08 per stuk en bespaar 5%
  • Koop 6 voor €7,65 per stuk en bespaar 10%
Aantal
Product
Prijs
Details
500 ml
€8,50 Excl. btw
€10,29 Incl. btw
Variant500 ml
CAS77-09-8
ArtikelcodePTF942.1
Bezorging1 werkdag
1 L
€10,50 Excl. btw
€12,71 Incl. btw
Variant1 L
CAS77-09-8
ArtikelcodePTF942.2
Bezorging1 werkdag
2.5 L
€22,60 Excl. btw
€27,35 Incl. btw
Variant2.5 L
CAS77-09-8
ArtikelcodePTF942.3
Bezorging1 werkdag
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Staffelkorting
  • Bestel 2 en bespaar 5%
  • Bestel 6 en bespaar 10%
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Fenolftaleïne of 3,3-bis (4-hydroxyfenyl) -1- (3H) -monobenzofuranon (het symbool φφ (phi-phi) of de algemene notatie HIn, die voor andere indicatoren wordt gebruikt) is een organische verbinding van moleculaire formule C20H14O4. Het is een pH-indicator (of een gekleurde indicator), dat wil zeggen een verbinding die van kleur verandert afhankelijk van de pH-waarde van de oplossing waarin deze is geplaatst.

-PH-indicator

Fenolftaleïne maakt deel uit van de ftaleïne-familie, dat wil zeggen de gekleurde indicatoren die zijn afgeleid van trifenylmethaan en die een R-COO-R lactonring hebben.

  • In zure vorm is fenolftaleïne kleurloos, terwijl de basisvorm helderroze van kleur is. De pK is 9,4, wat betekent dat de bocht (dat wil zeggen de kleurverandering) van deze indicator plaatsvindt in een basismedium. De keerzone bevindt zich tussen pH = 8,2 (overgang van kleurloos naar roze) en 10,0. Met andere woorden, fenolftaleïne is een marker voor basische oplossingen, d.w.z. met een pH> 7.
  • Twee andere weinig bekende en zeer weinig gebruikte draaizones kunnen fenolftaleïne karakteriseren. De ene is bij pH ≈ 0, het molecuul krijgt een oranje tint bij een negatieve pH. De andere bevindt zich in een zeer basale omgeving, de fenolftaleïne verandert dan van roze in kleurloze zeer lichtroze kleur.

-Technische informatie

Dichtheid 0,82
Boiling point (bp) 78 °C
Flash point (flp)12 °C • Melting point (mp)-114 °C
ADR 3 II • WGK 3
UN-Nr. 1170

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H341 Verdacht van het veroorzaken van genetische schade
H350 Kan kanker veroorzaken


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P210 Verwijderd houden van warmte. Niet roken.
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Uitsluitend bestemd voor professionele gebruikers