Fumaarzuur ≥99,5 %, for biochemistry

Aantal
Product
Prijs
Details
500 g
€21,90 Excl. btw
€26,50 Incl. btw
Artikelcode3748.1
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 Kg
€68,55 Excl. btw
€82,95 Incl. btw
Artikelcode3748.2
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C4H4O4
Molar mass (M) 116,08 g/mol
Density (D) 1,64
Flash point (flp)273 °C • Melting point (mp)ca. 200 °C (subl.)
Solubility 4,9 g/l (H2O, 20 °C)
WGK 1
CAS No.[110-17-8]
EG-Nr. 203-743-0

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.