2-Fenoxyethanol ≥99 %, for synthesis

Aantal
Product
Prijs
Details
250 ml
€25,55 Excl. btw
€30,92 Incl. btw
Artikelcode4348.1
SKU4348.1
Bezorging3 - 4 dagen
1 L
€49,85 Excl. btw
€60,32 Incl. btw
Artikelcode4348.2
SKU4348.2
Bezorging3 - 4 dagen
10 L
€243,30 Excl. btw
€294,39 Incl. btw
Artikelcode4348.3
SKU4348.3
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C8H10O2
Molar mass (M) 138,17 g/mol
Density (D) 1,11
Boiling point (bp) 242 °C
Flash point (flp)121 °C • Melting point (mp)ca. 13 °C
Solubility 24 g/l (H2O, 20 °C)
WGK 1
CAS No.[122-99-6]
EG-Nr. 204-589-7

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H302 Schadelijk bij inslikken
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.