2-Fenylethanol ≥99 %, for synthesis

Aantal
Product
Prijs
Details
5 ml
€12,65 Excl. btw
€15,31 Incl. btw
Artikelcode4422.1
Bezorging3 - 4 dagen
250 ml
€19,10 Excl. btw
€23,11 Incl. btw
Artikelcode4422.2
Bezorging3 - 4 dagen
1 L
€48,15 Excl. btw
€58,26 Incl. btw
Artikelcode4422.3
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C8H10O
Molar mass (M) 122,17 g/mol
Density (D) 1,02
Boiling point (bp) 219 °C
Flash point (flp)102 °C • Melting point (mp)-27 °C
Solubility 20 g/l (H2O, 20 °C)
WGK 1
CAS No.[60-12-8]
EG-Nr. 200-456-2

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H302 Schadelijk bij inslikken
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.


P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.