2-Fenylethanol ≥99 %, for synthesis

Aantal
Product
Prijs
Details
5 ml
€263,56 Excl. btw
€318,91 Incl. btw
Artikelcode4422.1
SKU4422.1
Bezorging3 - 4 dagen
250 ml
€21,58 Excl. btw
€26,11 Incl. btw
Artikelcode4422.2
SKU4422.2
Bezorging3 - 4 dagen
1 L
€71,62 Excl. btw
€86,66 Incl. btw
Artikelcode4422.3
SKU4422.3
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C8H10O
Molar mass (M) 122,17 g/mol
Density (D) 1,02
Boiling point (bp) 219 °C
Flash point (flp)102 °C • Melting point (mp)-27 °C
Solubility 20 g/l (H2O, 20 °C)
WGK 1
CAS No.[60-12-8]
EG-Nr. 200-456-2

_x000D_

$$$$$

_x000D_

Gevarenaanduidingen
H302 Schadelijk bij inslikken
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie

_x000D_


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.

_x000D_


P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

_x000D_