Adipinezuur ≥99,5 %, for biochemistry

Aantal
Product
Prijs
Details
100 g
€13,75 Excl. btw
€16,64 Incl. btw
Artikelcode4475.2
Bezorging3 - 4 dagen
500 g
€26,20 Excl. btw
€31,70 Incl. btw
Artikelcode4475.1
Bezorging3 - 4 dagen
1 Kg
€42,75 Excl. btw
€51,73 Incl. btw
Artikelcode4475.3
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C6H10O4
Molar mass (M) 146,14 g/mol
Dichtheid 1,37
Boiling point (bp) ca. 330 °C
Flash point (flp)196 °C • Melting point (mp)151 °C
Oplosbaarheid: 15 g/l (H2O, 20 °C)
WGK 1
CAS No.[124-04-9]
EG-Nr. 204-673-3

$$$$$

  • Gevarenaanduidingen

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie

  • Voorzorgsmaatregelen - preventie

P264 Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P280 Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.

  • Voorzorgsmaatregelen - reactie

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.