Ammoniumcarbonaat ≥30,5 %, NH3, extra puur

Aantal
Product
Prijs
Details
500 g
€16,55 Excl. btw
€20,03 Incl. btw
ArtikelcodeCN94.1
Bezorging3 - 4 dagen
1 Kg
€23,00 Excl. btw
€27,83 Incl. btw
ArtikelcodeCN94.2
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 Kg
€37,40 Excl. btw
€45,25 Incl. btw
ArtikelcodeCN94.4
Bezorging3 - 4 dagen
5 Kg
€59,55 Excl. btw
€72,06 Incl. btw
ArtikelcodeCN94.3
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

≥30,5 %, NH3, extra pure

Empirical formula CH6N2O2 · CH5NO3 (1:1)
Molar mass (M) 157,13 g/mol
Oplosbaarheid: ca. 320 g/l (H2O, 20 °C)
WGK 1
CAS No.[10361-29-2]
EG-Nr. 233-786-0


$$$$$


Gevarenaanduidingen
H302 Schadelijk bij inslikken
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel

Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.

Voorzorgsmaatregelen - reactie
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gevaarlijke bestanddelen ter etikettering: Ammoniumcarbamaat, Ammoniumwaterstofcarbonaat