IJzer(II)sulfaat heptahydraat ≥99,5 %, Ph.Eur., USP

Aantal
Product
Prijs
Details
1 Kg
€23,00 Excl. btw
€27,83 Incl. btw
Artikelcode3722.1
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 Kg
€40,60 Excl. btw
€49,13 Incl. btw
Artikelcode3722.3
Bezorging3 - 4 dagen
5 Kg
€66,40 Excl. btw
€80,34 Incl. btw
Artikelcode3722.2
Bezorging3 - 4 dagen
10 Kg
€112,65 Excl. btw
€136,31 Incl. btw
Artikelcode3722.4
Bezorging3 - 4 dagen
25 Kg
€223,35 Excl. btw
€270,25 Incl. btw
Artikelcode3722.5
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula FeSO4 · 7 H2O
Molar mass (M) 278,02 g/mol
Density (D) 1,89
Melting point (mp)>60 °C
Solubility ca. 400 g/l (H2O, 20 °C)
WGK 1
CAS No.[7782-63-0]
EG-Nr. 231-753-5

$$$$$

  • Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie

  • Voorzorgsmaatregelen - preventie

P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.

  • Voorzorgsmaatregelen - reactie

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.