Calciumoxide ≥96 %, powdered, extra pure

Aantal
Product
Prijs
Details
500 g
€17,60 Excl. btw
€21,30 Incl. btw
ArtikelcodeCN88.1
SKUCN88.1
Bezorging3 - 4 dagen
1 Kg
€26,20 Excl. btw
€31,70 Incl. btw
ArtikelcodeCN88.2
SKUCN88.2
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 Kg
€48,15 Excl. btw
€58,26 Incl. btw
ArtikelcodeCN88.4
SKUCN88.4
Bezorging3 - 4 dagen
5 Kg
€87,90 Excl. btw
€106,36 Incl. btw
ArtikelcodeCN88.3
SKUCN88.3
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Artikelnummer CN88
Registratienummer (REACH) 01-2119862019-36-xxxx
EG-nummer 215-138-9
CAS-nummer 1305-78-8

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P261 Inademing van stof vermijden.
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.