Diisopropylamine ≥99,5 %, for synthesis

Aantal
Product
Prijs
Details
100 ml
€15,90 Excl. btw
€19,24 Incl. btw
Artikelcode4369.1
500 ml
€28,80 Excl. btw
€34,85 Incl. btw
Artikelcode4369.2
1 L
€44,50 Excl. btw
€53,85 Incl. btw
Artikelcode4369.3
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C6H15N
Molar mass (M) 101,19 g/mol
Density (D) ca. 0,717
Boiling point (bp) 84 °C
Flash point (flp)-17 °C • Melting point (mp)-96 °C
ADR 3 (8) II • WGK 2
CAS No.[108-18-9]
EG-Nr. 203-558-5 • UN-Nr. 1158

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp
H302 Schadelijk bij inslikken
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
H331 Giftig bij inademing
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P210 Verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur, hete oppervlakken. Niet roken.
P260 Nevel/damp niet inademen.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.